Zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima (''S lužbeni glasnik RS'' br. 41/09, 53/10,101/11, 32/13 – odluka US, 55/14, 96/15 – DR ZAKON I 9/16 – odluka US) između ostalog se uređuju pravila saobraćaja, ponašanje učesnika u saobraćaju na putu, ograničenja saobraćaja, saobraćajna signalizacija, znaci i naredbe kojih se moraju pridržavati učesnici u saobraćaju, uslovi koje moraju da ispunjavaju vozači za upravljanje vozilima, osposobljavanje kandidata za vozače, polaganje vozačkih ispita, pravo na upravljanje vozilima, izdavanje vozačkih dozvola, izdavanje nalepnica za vozila za osobe sa invaliditetom, uslovi koje moraju da ispunjavaju vozila, tehnički pregledi, ispitivanje i registracija vozila, posebne mere i ovlašćenja koji se primenjuju u saobraćaju na putu, kao i druga pitanja koja se odnose na bezbednost saobraćaja na putevima.
Ovim zakonom uređuju se osnovni uslovi koje moraju ispunjavati putevi u pogledu bezbednosti saobraćaja.

Članom 157. Zakona je uređeno da tehničko regulisanje saobraćaja na državnim putevima obavlja ministarstvo nadležno za poslove saobraćaja, a na opštinskim putevima i ulicama u naseljima organ jedinice lokalne samouprave nadležan za poslove saobraćaja.
Pod tehničkim regulisanjem saobraćaja podrazumevaju se sve mere i akcije kojima se utvrđuje režim saobraćaja u redovnim uslovima i u uslovima radova na putu, a naročito:
- usmeravanje i vođenje saobraćaja,
- upravljanje brzinama u funkciji gustine saobraćajnog toka,
- ograničenje brzine u funkciji stanja kolovoza i vremenskih uslova,
- određivanje jednosmernih puteva i ulica,
- utvrđivanje puteva i ulica u kojima se zabranjuje saobraćaj ili saobraćaj određene vrste vozila,
- ograničenje brzine kretanja za sve ili pojedine kategorije vozila,
- određivanje prostora za parkiranje i zaustavljanje vozila,
- snabdevanje, usmeravanje i preusmeravanje korisnika,
- određivanje bezbednog i efikasnog načina regulisanja saobraćaja na raskrsnicama,
- lokacija autobuskih stajališta,
- dozvoljena osovinska opterećenja,
- radi zaštite životne sredine i slično.
Saobraćajno-tehničkim merama u naselju uređuje se režim saobraćaja u redovnim uslovima i u toku radova na putu, a naročito:
- usmeravanje tranzitnog, teretnog, biciklističkog, pešačkog saobraćaja,
- utvrđivanje puteva i ulica namenjenih javnom prevozu putnika,
- način korišćenja saobraćajnih traka za vozila javnog prevoza putnika,
- ograničenje brzine za sve ili pojedine kategorije vozila,
- određivanje jednosmernih ulica, pešačkih zona, zona usporenog saobraćaja, Zona "30", zona škole, zona zaštite životne sredine,
- određivanje bezbednog i efikasnog načina regulisanja saobraćaja na raskrsnicama,
- određivanje prostora za parkiranje i zaustavljanje vozila, snabdevanje, usmeravanje i preusmeravanje korisnika i slično.

Za sprovođenje utvrđenog režima saobraćaja mora se izraditi saobraćajni projekat i na putu postaviti saobraćajna signalizacija prema projektu.
Nadležni organ iz člana 157. ovog zakona daje saglasnost da je projekat izrađen u skladu sa utvrđenim režimom saobraćaja.