Законом о безбедности саобраћаја на путевима (''С лужбени гласник РС'' бр. 41/09, 53/10,101/11, 32/13 – одлука УС, 55/14, 96/15 – ДР ЗАКОН И 9/16 – одлука УС) између осталог се уређују правила саобраћаја, понашање учесника у саобраћају на путу, ограничења саобраћаја, саобраћајна сигнализација, знаци и наредбе којих се морају придржавати учесници у саобраћају, услови које морају да испуњавају возачи за управљање возилима, оспособљавање кандидата за возаче, полагање возачких испита, право на управљање возилима, издавање возачких дозвола, издавање налепница за возила за особе са инвалидитетом, услови које морају да испуњавају возила, технички прегледи, испитивање и регистрација возила, посебне мере и овлашћења који се примењују у саобраћају на путу, као и друга питања која се односе на безбедност саобраћаја на путевима.
Овим законом уређују се основни услови које морају испуњавати путеви у погледу безбедности саобраћаја.

Чланом 157. Закона је уређено да техничко регулисање саобраћаја на државним путевима обавља министарство надлежно за послове саобраћаја, а на општинским путевима и улицама у насељима орган јединице локалне самоуправе надлежан за послове саобраћаја.
Под техничким регулисањем саобраћаја подразумевају се све мере и акције којима се утврђује режим саобраћаја у редовним условима и у условима радова на путу, а нарочито:
- усмеравање и вођење саобраћаја,
- управљање брзинама у функцији густине саобраћајног тока,
- ограничење брзине у функцији стања коловоза и временских услова,
- одређивање једносмерних путева и улица,
- утврђивање путева и улица у којима се забрањује саобраћај или саобраћај одређене врсте возила,
- ограничење брзине кретања за све или поједине категорије возила,
- одређивање простора за паркирање и заустављање возила,
- снабдевање, усмеравање и преусмеравање корисника,
- одређивање безбедног и ефикасног начина регулисања саобраћаја на раскрсницама,
- локација аутобуских стајалишта,
- дозвољена осовинска оптерећења,
- ради заштите животне средине и слично.
Саобраћајно-техничким мерама у насељу уређује се режим саобраћаја у редовним условима и у току радова на путу, а нарочито:
- усмеравање транзитног, теретног, бициклистичког, пешачког саобраћаја,
- утврђивање путева и улица намењених јавном превозу путника,
- начин коришћења саобраћајних трака за возила јавног превоза путника,
- ограничење брзине за све или поједине категорије возила,
- одређивање једносмерних улица, пешачких зона, зона успореног саобраћаја, Зона "30", зона школе, зона заштите животне средине,
- одређивање безбедног и ефикасног начина регулисања саобраћаја на раскрсницама,
- одређивање простора за паркирање и заустављање возила, снабдевање, усмеравање и преусмеравање корисника и слично.

За спровођење утврђеног режима саобраћаја мора се израдити саобраћајни пројекат и на путу поставити саобраћајна сигнализација према пројекту.
Надлежни орган из члана 157. овог закона даје сагласност да је пројекат израђен у складу са утврђеним режимом саобраћаја.