O nama

Gradsko veće Grada Novog Sada je u januaru 2010. godine na osnovu člana 8. stav. 2 Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima donelo Rešenje o obrazovanju Saveta za koordinaciju poslova bezbednosti saobraćaja na putevima na teritoriji Grada Novog Sada. Navedenim aktom obrazovan je Savet za koordinaciju poslova bezbednosti saobraćaja na putevima na teritoriji Grada Novog Sada kao radno telo Gradskog veća Grada Novog Sada, čiji je zadatak da:

  • Ostvaruje saradnju sa organima i organizacijama iz oblasti bezbednosti saobraćaja i usklađuje poslove u funkciji unapređenja bezbednosti saobraćaja na putevima na teritoriji Grada Novog Sada,
  • Inicira i prati preventivne i druge aktivnosti u oblasti bezbednosti saobraćaja na putevima na teritoriji Grada Novog Sada,
  • Učestvuje u izradi strategije i godišnjeg plana bezbednosti saobraćaja na putevima na teritoriji Grada Novog Sada,
  • Izveštava Gradsko veće Grada Novog Sada o stanju bezbednosti saobraćaja na putevima na teritoriji Grada Novog Sada,
  • Pokreće inicijative za unapređenje saobraćajnog vaspitanja i obrazovanja, preventivno - promotivne aktivnosti, tehničko opremanje jedinica saobraćajne policije koje kontrolišu i regulišu saobraćaj na putevima na teritoriji Grada Novog Sada,
  • usmerava i prati realizaciju utvrđenih programa i informiše javnost i Gradsko veće Grada Novog Sada o aktivnostima Saveta i
  • Predlaže Gradskom veću Grada Novog Sada program korišćenja sredstava za finansiranje unapređenja bezbednosti saobraćaja na putevima na teritoriji Grada Novog Sada.

Administrativne i stručne poslove za potrebe Saveta obavlja Gradska uprava za saobraćaj i puteve.

 

ČLANOVI SAVETA

- Predsednik:
dr.Aleksandar Bulajić, član Gradskog veća Grada Novog Sada za saobraćaj i puteve

- Zamenica predsednika:
Suzana Savić, v.d. načelnika Gradske uprave za saobraćaj i puteve

Ostali članovi

Radivoj Pavlov, v.d zamenik načelnika Gradske uprave za saobraćaj i puteve,

Dragana Kabić, pomoćnik načelnika Gradske uprave za saobraćaj i puteve,

Milovan Glođović, načelnik Uprave saobraćajne policije Novi Sad,

Kamenko Kozarski, predsednik Prekršajnog suda u Novom Sadu,

Saša Bilinović, v.d načelnika Gradske uprave za privredu,

Siniša Vujinović, v.d zamenik načelnika Gradske uprave za inspekcijske poslove,

Gordana Vuković, v.d pomoćnika direktora Uprave carina - Sektor za finansijske, investicione i pravne poslove u Ministarstvu finansija,

Vladan Mišić,  izvršilac za sistem automatskog upravljanja saobraćajem u Gradskoj upravi za građevinsko zemljište i investicije,

Biljana Stojković, Javno gradsko saobraćajno preduzeće''Novi Sad'' Novi Sad,

Miroslav Trifunov, Klinički centar Vojvodina,

Ladislav Pele, Dom zdravlja Novi Sad,

Milan Borić, Javno komunalno preduzeće ''Parking servis'' Novi Sad,

Vladimir Kandrač, Javno komunalno preduzeće ''Parking servis'' Novi Sad.''

-Sekretar:
Stevo Iličić, izvršilac za poseban režim saobraćaja, zauzeće saobraćajnih površina i javna parkirališta u Gradskoj upravi za saobraćaj i puteve,

-Zamenica sekretara:
Gordana Simović Marković, viši referent u Gradskoj upravi za saobraćaj i puteve.


ЗА БЕЗБЕДАН И СУГУРАН САОБРАЋАЈ У НОВОМ САДУ